Èxit del saló del manga i la tecnologia de Roses -JOAN PUNTÍ – El Punt Avui

 Els organitzadors calculen l’assistència en prop de 2.500 persones

La pri­mera edició del Saló de la Tec­no­lo­gia i el Manga de Roses, cele­brat el cap de set­mana pas­sat a Roses, va tenir una gran accep­tació. Els orga­nit­za­dors van cal­cu­lar en entre 2.000 i 2.500 el nom­bre de par­ti­ci­pants en les acti­vi­tats diver­ses pro­gra­ma­des al llarg del cap de set­mana. El saló va rebre la visita d’un ampli ven­tall de per­so­nes d’edats diver­ses, des dels més menuts, acom­pa­nyats de les seves famílies, fins als grups de joves, i també públic adult que ha vol­gut conèixer i gau­dir de l’experiència. S’han pogut reviure els jocs de les pri­me­res vide­o­con­so­les amb les màqui­nes de retro­ga­ming, con­duir simu­la­dors de cot­xes o endin­sar-se en el món vir­tual a través d’ulle­res de rea­li­tat vir­tual.

Un dels plats forts del saló ha estat la rea­lit­zació de la Lan Party, que des de la seva ober­tura a les 10 del matí de diven­dres fins a les vuit del ves­pre de diu­menge va reu­nir de manera gai­rebé inin­ter­rom­puda, un cen­te­nar d’assis­tents que han pogut par­ti­ci­par en dife­rents tor­ne­jos i jocs.

Dis­sabte i diu­menge es va obrir al públic. El saló va pre­pa­rar dife­rents espais temàtics –Zona VR, Zona Simu­la­dors, Zona Arcade, Zona Retro­ga­ming i Zona Merc­han­di­sing–, tallers de manga i pin­tura de mini­a­tu­res, demos­tra­ci­ons de jocs, tor­ne­jos de Magic, xer­ra­des i kara­oke, entre d’altres. El saló es va aca­bar ahir a la tarda amb l’entrega de pre­mis del con­curs de Cos­play, una exhi­bició de ballet i k-pop duta a terme per l’escola Ballet & K-Pop Figue­res i un tor­neig de Clash Royale.